„ИНФОТЕХ-ГРУП“ ЕООД сключи договор BG-RRP-3.004-1538-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Проект „Технологична модернизация в предприятието“

Проектът е ориентиран към инвестиции в модерни технологии и цифровизирано оборудване за производство на нови продукти с високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания.

Специфични цели на проекта

1. Възстановяване на икономическия потенциал на ИНФОТЕХ-ГРУП ЕООД от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността.

Изпълнението на проекта цели да засили присъствието на компанията на вътрешния и международните пазари чрез технологична модернизация – въвеждане на нови технологии, увеличаване вида и обема на произвежданата продукция, цифровизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите изделия и производствените процеси в предприятието, като по този начин се постига оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на рентабилността и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. Така компанията ще реализира стратегията си за създаване на затворен цикъл на производство, като се започне от собствено производство на конструктивни елементи и детайли, полупродукти и се стигне до асемблирането на модулите и окомплектовката на крайния продукт, предоставяйки на клиентите гаранция за висококачествено и модерно оборудване, надеждно защитено и с дълъг живот.

2. Проектът цели да има принос за изпълнение на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и за подобряване на екологичния преход на страната, инвестирайки в модерно производствено оборудване, отговарящо на шестте елемента на цитирания принцип.

Описание

Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на ново високопроизводително оборудване, както следва:

 1. Оборудване за топене на алуминий, магнезий, цинк и техните сплави и леене под налягане, състоящо се от:

  • Стационарни тиглови индукционни пещи за топене на алуминий, магнезий, цинк и техните сплави, характеризиращи се с нисък разход на електрическа енергия и висока производителност. Регулирането на температурата чрез електронна система постига високо качество на отливките, чрез намаляване брака от субективен характер.
  • Машина за леене под налягане – Съчетаването на две особености на процеса – метална форма и налягане върху течния метал – позволява да се получат качествени отливки с висок клас на точност на размерите, гладкост на повърхността, с голяма плътност, гарантираща високи механични свойства.
   По време на процеса на втвърдяване на течния метал, всички характеристики могат да бъдат контролирани, стабилизирани и променяни, посредством компютърна система за постигане на задоволителен резултат.
  • Вакуумна система за леене под налягане – Вакуумната технология се счита за най-ефективното решение за евакуация на въздуха и газовете от пресформата. По този начин, чрез вакуумната технология се постига високо качество на отливките, без брак.
 2. Високо-скоростен вертикален обработващ център с ЦПУ с пакет робот – Отличителна особеност на обработващите центри с ЦПУ е високата степен на автоматизация на процеса. Системата се управлява изцяло дигитализирано и автоматично. Една от много важните роли на машината ще е производството на пресформи за линията за леене на алуминий, което ще даде свобода в проектирането и производството на детайли.

Очаквани резултати

 • Подобряване на конкурентноспособността на „ИНФОТЕХ – ГРУП“ ЕООД на външните пазари

 • Нарастване в абсолютна стойност на нетните приходи от продажби

 • Цифровизация на производствените процеси

 • Разширяване на производствения капацитет

 • Разширяване на гамата и подобряване на функционалността на предлаганите продукти

 • Реализация на инвестицията съобразно принципа на „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, представляващи елементи на кръговата икономика

Обща стойност на проекта

758 448.98 лева без ДДС, в това число 350 000 лева финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Период на изпълнение

10.04.2023 г. – 10.04.2024 г.