МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Монтажът и въвеждането в експлоатация на продуктите на ITG във всеки вид зърнобаза се извършват от висококвалифициран екип, подготвен за работа и реакция в уникални за всеки проект условия.

Монтажът, реализиран от висококвалифицирания екип на ITG осигурява:

Кратки срокове по въвеждане в експлоатация на оборудването във всеки вид зърнобаза

Пълно обучение на екипа, който ще работи с оборудването

Сигурност и надеждност при експлоатацията

Етапи при реализиране на монтажа

За точното изпълнение на монтажа е необходимо да се направи предварително проучване на обекта и събиране на детайлна информация по проекта:

  • Схема на обекта – оказваща позицията и номерацията на силозите/складовете и спазване на номерацията според проекта;

  • Преглед на подпокривната конструкция;

  • Потвърждаване на позицията на сондите в силоза/склада;

  • Уточняване на архитектурата на кабелните трасета;

  • Уточняване на позицията и начинът на монтаж на контролните табла;

Етапът на подготовка включва:

  • Изготвяне на график и план за извършване на монтажа;

  • Предварителен инструктаж;

  • Подготовка на необходимата екипировка, инструменти и спомагателни материали;

Монтажът на системите за термоконтрол е специфична дейност, при която е необходимо да са изпълнени определени условия и изисквания, според предвижданията на проекта. Условията за монтаж са част от офертната документация на компанията.

Въвеждането в експлоатация на монтираното оборудване в зърнобазата става след проверка на всички етапи на монтажа и проведени тестове на оборудването.

Проекти